2014/081 Sirküler (22.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER :2014 / 081

Sayın Üyemiz;

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 18/04/2014 tarih, 120003132 sayılı talimatta;

"Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu defa, anılan Karar'da değişiklik yapan 28/02/2014 tarihli ve 2014/6197 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 2005/8391 sayılı Karar'ın bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin uygulamalar hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Kararın 10 uncu Maddesi ile ilgili hususlar:

Mezkur Karar'ın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası,

"Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde belge de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Ayrıca, firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede belge, kapsamında ithalat yapan firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ilk ithalatın (yurt içi alım dahil) yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 ay uzatılmakta, ancak belge kapsamında hiç ithalat veya yurt içi alım yapılmaması halinde bu kapsamda ek süre imkanından faydalandırılamazken, mezkur Karar'ın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle 2014/6197 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği tarihten (18/04/2014 ) itibaren 2005/8391 sayılı Karar ve ihracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde, bu madde hükümlerine uygun olarak yapılacak müracaata istinaden belge kapsamında hiç ithalat veya yurt içi alım yapılmaması halinde de belge süresinin azami 3 (üç) ay uzatıla bilmesi mümkün kılınmıştır.

Karar'ın 22 nci maddesi ile ilgili hususlar:

Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi,

"Ayrıca, ithal edilen ve süresi içeresinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.”

şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra olarak,

"Dahilde işleme İzin belgesi/dahilde işleme izin kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izinin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içeresinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izin kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben iki (2) ay içeresinde rejimini gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı gümrük kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.” Hükmü eklenmiştir.

Bu çerçevede,

1 - Mezkur Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan müeyyideli kapatma durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 inci maddesinde belirtilen cezalardan (gümrüklenmiş değerinin iki katı veya gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezasından) hangisinin uygulanacağına ilişkin gerekli değerlendirme yetkili gümrük idaresince ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde yapılacağından, Genel Sekreterliklerince DİİB taahhüt kapatma yazısında Gümrük Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide tahsil edilmesi gerektiğinin belirtilmesi ve kapatma yazısı ekine bu kapsamda müeyyide uygulanacak eşyaya ilişkin bilgileri içeren listenin eklenmesi gerekmektedir.

2 - 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesi çerçevesinde, DİİB kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin sonunu takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler, Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası ödenmesi kaydıyla, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında değerlendirilecektir. Bu 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde sadece Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

3 - Belge süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde gerçekleştirilen işlemler belge süresi içerisinde gerçekleştirilen işlemler olarak addedilmediğinden, belge süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler belge süresi sonunu değiştirmemektedir. Bu nedenle, mer'i DİR mevzuatında belge süresi ve belge süresi sonu ile ilgili işlemlerin değerlendirilmesi açısından 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda, belgenin revizesi, süre uzatımına ilişkin müracaatlar, serbest bölgeye yapılan ihracat, taahhüt kapatma müracaatı, resen kapatma, ekspertiz raporu vb. ile ilgili konularda, belge süresi sonunu takip eden 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler; belge süresini ve belge süresi sonunu değiştirmeyecektir.

4 - Belge sahibi firmaların öncelikler mer'i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımını ilişkin imkânlardan yararlanmasını müteakip Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesinde belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (İki) aylık süreler içerisinde belirtilen işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bahse konu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde gerçekleştirilen işlemler, belge süresi sonundan sonra gerçekleştirilen işlemler olduğu cihetle, mer'i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımı için mesnet teşkil etmeyecek olup, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde işlem gerçekleştirilmesine müteakip mer'i DİR mevzuatında yer alan herhangi bir süre uzatımına ilişkin imkandan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

5 - Belge süresi içerisinde serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracata konu eşya ile ilgili olarak belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde mer'i DİR mevzuatında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde serbest bölgeye ihracatın yapılması mümkün olup, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracata konu eşya ile ilgili olarak yine belge süresi bitiminde itibaren 3 ay içerisinde mer'i DİR mevzuatında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

6 - Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde, belge süresinin sonunu takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde rejimin gerektirdiği işlemleri belirtilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması hüküm altına alınmış olduğundan, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde yurt içi alım ve belgeden belgeye teslim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

7 - Belge süresi içerisinde DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması (miktar aşımı) halinde uygulanması gereken müeyyidenin ithal tarihi itibariyle ortaya çıkması nedeniyle, belge süresini takiben Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesinde 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde gerçekleştirilen işlemler ile bertaraf edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

8 - Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan müeyyideli kapatma durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesindeki usulsüzlük cezasının uygulanabilmesini teminen, belge süresi içerisinde, belge süresi sonunu takiben sadece 1 (bir) ay içerisinde, belge süresi sonunu takiben sadece 2 (iki) ay içerisinde (birinci ayın sonu ile ikinci ayın sonunu içeren) ve toplam (belge süresi +1 ay +2 ay) olmak üzere gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ayrı ayrı 4 adet ithalat listesi ve 4 adet ihracat listesi sisteme tanımlanmış olup, bu kapsamda, usulsüzlük cezasının iki veya dört katı para cezasının tahsil edilebilmesini teminen, müeyyideli kapatma yazılarının ekine belge süresi sonunu takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin listelerin ayrı ayrı eklenmesi gerekmektedir.

Karar'ın Geçici 18 inci maddesi ile ilgili hususlar:

Mezkur Karar'a Geçici 18 inci madde olarak,

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesi çerçevesinde ki işlemlerin yapılabilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilir ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 1 (bir) içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.”

Şeklinde hüküm eklenmiştir.

Bu çerçevede,

1 - Geçici 18 inci madde kapsamı düzenlemeden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB'lerin yararlandırılması mümkün olup, taahhüt hesabı kapatılmış olan DİİB'lerin bu düzenlemeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

2 - Geçici 18 inci madde kapsamında süre imkanından faydalanmak isteyen firmaların bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden (18/04/2014) itibaren 3 (üç) ay içerisinde (17/07/2014'e kadar bu tarih dahil) elektronik ortamda Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - Bakanlığımızca bu kapsamdaki süreden yararlanmak isteyen firmalara ait DİİB'lere müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmek suretiyle belge Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinden yararlanılabilir hale getirilir ve bu tarihten itibaren Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler işlemeye başlar.

4 - Geçici 18 inci madde kapsamındaki süre uzatımı müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde sadece Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün bulunmakta olup, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde DİİB taahhüt kapatma müracaatında bulunması gerekmektedir.

5 - Karar'ın 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeden yararlanılması halinde, Karar'ın Geçici 18 inci maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Karar'ın Geçici 18 inci maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanılması halinde ise Karar'ın 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

6 - DİİB'nin Geçici 18 inci madde kapsamında süre imkanından yararlandırılması halinde mer'i DİR mevzuatında yer alan herhangi bir süre uzatımı imkanından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

7 - Belge süresi içerisinde DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması (miktar aşımı) halinde uygulanması gereken müeyyidenin ithal tarihi itibariyle ortaya çıkması nedeniyle, Geçici 18 inci madde kapsamında yapılan işlemlerle bertaraf edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

8 - Geçici 18 inci madde kapsamındaki süre uzatımı ve süre uzatımı müracaatının uygun görüldüğü tarihten (belge süresinin bitiminden) itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler, ekspertiz raporu ile ilgili konulardaki belge süresini ve belge süresi sonunu değiştirmeyecektir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.