2014/235 Sirküler (06.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014/235

Sayın Üyemiz,

1. DTÖ Kamu Alımları Anlaşması

2. FDA Kayıt İşlemleri

3. Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatı

4. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. DTÖ Kamu Alımları Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında çoklu anlaşmalardan birisi olan "Kamu Alımları Anlaşması”na taraf olunmasına ilişkin değerlendirme çalışmalarının Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; mezkur anlaşmaya taraf olunması konusunda özel sektörün görüş ve değerlendirmelerini almak üzere bir anket çalışmasının başlatıldığı ve söz konusu anketin anılan Bakanlığın http://ekonomi.gov.tr/anketgenel/index.cfm?ID=14adresli web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

2. FDA Kayıt İşlemleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 21 Ekim 2014 tarihinde FDA'ya kayıt işlemleri ile ilgili yayımlanan duyuru hakkında Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin Ek'li yazısı iletilmektedir.

EK1: Yazı Sureti

3. Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 24 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Tehlikeli Kimyasalların Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Prosedürüne İlişkin Rotterdam Sözleşmesi”nin TBMM İhtisas Komisyonlarında görüşülerek 2015 yılı içerisinde onaylanacağının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Avrupa Birliği'nde söz konusu Sözleşmeyi uygulayan 689/2008/EC sayılı Tüzüğün yerini almak üzere 27 Temmuz 2012 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin 649/2012/EU sayılı Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü'nün (PIC- Prior Informed Consent) 1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği; bahse konu AB Tüzüğü'nün, AB'nin tehlikeli kimyasal ihracatçılarına bildirim yükümlülüğü getirdiği; bu tüzüğün, Rotterdam Sözleşmesi kapsamında PIC prosedürüne tabi kimyasalları ve Topluluk nezdinde yasaklanmış veya kısıtlanmış kimyasalları kapsadığı; söz konusu kimyasalların, tehlikeli endüstriyel kimyasallar, biyosidal ürünler ile pestisitlerden oluştuğu belirtilmiştir.

Anılan Tüzüğün ülkemizde uyumlaştırılması kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ve kimyasallar alanında ülkemizde yetkili otorite olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu bir projenin ihale sürecinin devam ettiği söylenmekte ve söz konusu mevzuatın halihazırda ülkemizde uyumlaştırılmamış olması sebebiyle AB pazarına tehlikeli kimyasal ihraç eden firmalarımızın AB'ye bildirimde bulunmadığı; tüzüğün uyumlaştırılması ile bahse konu ürünleri ihraç eden firmalarımızın ihracat bildiriminde bulunmaya başlayacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu mevzuat kapsamında AB'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği, bu meyanda Avrupa Komisyonu bünyesinde gerçekleştirilen Yetkili Otoriteler Toplantıları'na Ekonomi Bakanlığınca katılım sağlandığı, Avrupa Birliği'nin Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin 649/2012/EU sayılı Tüzüğü'nün (PIC- Prior Informed Consent- Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü) 24. Yetkili Otoriteler Toplantısı'nın, 1 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildiği, anılan toplantıya ülkemizin gözlemci statüsünde iştirak ettiği bildirilmiştir.

Bahse konu toplantıda, PIC Tüzüğünün ön bildirimli kabul prosedürüne tabi kimyasal maddeler listesini içeren I sayılı ekinde yapılacak değişiklikler, Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (AKA) PIC Tüzüğü'ndeki rolü ve Komisyon bünyesindeki EDEXIM Veritabanının yerini alan AKA bünyesindeki e-PIC yazılımının ele alındığı,PIC Tüzüğü'nün I sayılı ekinde ihracat bildirim prosedürü ile kabul prosedürüne tabi kimyasal maddeler listesinin yer aldığı; söz konusu maddelerin, AB'nin bitki koruma ürünlerine ilişkin 1107/2009/EC sayılı Tüzüğü, biyosidal ürünlere ilişkin 528/2012/EU sayılı Tüzüğü, kalıcı organik kirleticilere ilişkin 850/2004/EC sayılı Tüzüğü, kimyasalların kaydı değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına dair 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü'nün kısıtlamalar listesine dair 17 sayılı eki ve Rotterdam Sözleşmesi kapsamında yaşanan gelişmeler çerçevesinde güncellendiği; bu kapsamda söz konusu toplantıda, bahse konu mevzuat çerçevesinde PIC Tüzüğü'nün I sayılı ekinde yapılan değişikliklerin görüşüldüğü ve söz konusu toplantının devamında AKA'nın PIC tüzüğündeki rolü ile EXEDİM veritabanı yerine kurulan e-PIC yazılımının ele alındığı; yeni PIC Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesi ile, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren AKA'nın bahse konu Tüzüğün idari, teknik ve bilimsel çalışmalarına dahil olduğu; bu kapsamda, AKA'nın yeni PIC Tüzüğü'ne ilişkin hazırlamakta olduğu rehberin Aralık 2014 tarihinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilmiş olup bununla birlikte, ihracat ve ithalat bildirimlerinin 2 Eylül 2014 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren EDEXIM veri tabanı yerine AKA bünyesinde kurulan e-PIC yazılımı vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlandığı, REACH, CLP ve Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ardından PIC Tüzüğü'nün idari, teknik ve bilimsel çalışmaları ile bildirim sisteminin de AKA gibi merkezi bir sisteme dahil edilmesinin dikkat çektiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, ülkemizin Rotterdam Sözleşmesini imzalamış olduğu; tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin 649/2012/EU sayılı OIC Tüzüğü'nün ülkemizin AB müzakere sürecinde Çevre Faslı açılış kriterleri kapsamında ikincil mevzuat hazırlanmasının söz konusu olduğu; ayrıca, bahse konu Tüzüğün AB tarafından sürekli olarak yeni güncellemelere konu edildiği göz önünde bulundurulduğunda, konuya ilişkin güncel doküman ve belgelerin izlenmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği ve bahse konu Tüzüğün ve konuyla ilgili son gelişmelerinhttp://eur-lex.europa.eu/, http://echa.europa.eu/regulations/ve http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/internet sitelerinden takip edilebileceği bildirilmektedir.

4. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 05.11.2014 tarihli yazıda; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Ek'li "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin en geç 7 Kasım 2014 Cuma12.30 ‘a kadar Genel Sekreterliğimizin sengokselo@baib.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

EK2: Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik TaslağıEkler:
2014-235.doc

EK1.pdf

EK2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.