2016/259 Sirküler (19.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-259

Sayın Üyemiz;

1. Etiyopya Büyükelçiliği Ticaret Fuarı

2. Arjantin/Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Etiyopya Büyükelçiliği Ticaret Fuarı

Federal Demokratik Etiyopya Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Addis Ababa Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri (AACCSA) tarafından çeşitli tarih ve sektörlerden, 4 farklı fuarın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, fuarlara Türk işadamlarının katılımlarının da kendileri için büyük önem arz ettiği ifade edilmekte olup, söz konusu fuarlara ilişkin Büyükelçilikten gelen yazının ayrıntıları ekte yer almaktadır.(6364)

EK1: Addis Ababa Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri Fuar Programları(6 Sayfa)

2. Arjantin/Anti-Damping Soruşturması

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Arjantin tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz menşeli "Bulaşık Makineleri” (8422.11.00 GTİP'li) ithalatına karşı 7 Aralık 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu soruşturmaya istinaden yayımlanan açılış bildiriminin İspanyolca nüshasına http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268755/norma.htm internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, söz konusu bildirimin İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte oldukları ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildikleri belirtilmektedir. Bahse konu zarar olgusunun, ilgili ürün ihracatçılarının ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Arjantin tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli "Bulaşık Makineleri” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Arjantin yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği, soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu dile getirilmektedir. Anılan anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Arjantin'in anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği ifade edilmektedir.

Söz konusu süreç esnasında; DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca Arjantin tarafından ihracatçı firmalarımıza soru formu (questionnaire) gönderilecek olup, bu formun iletim tarihinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulması gerektiği, ayrıca ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde, soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği bildirilmektedir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın ‘'Ticaret Politikası Savunma Araçları'' internet adresinde (www.tpsa.com) ‘' Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri'' başlığı altında yer alan ‘'TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler'' kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen ‘'Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları''nın incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu soruşturma kapsamında; ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanlığı'nca yazılı ve şifahi görüşlerin Arjantin Makamlarına tevdi edileceği belirtilmektedir..(6361)

EK2: Açılış Bildirimi İngilizce TercümesiEkler:
2016-259.doc
Addis Ababa Ticaret Odasi ve Sektorel Birlikleri Fuar Programlari.pdf
Açilis Bildirimi Ingilizce Tercumesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.