2016/267 Sirküler (30.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-267

Sayın Üyemiz;

1. Fas/Anti-Damping Soruşturması

2. Mısır KDV Oranları

3. Mısır/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4.Avrupa Birliği/Analog Ülke Talebi

5.Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Kararı

6.Mısır Gümrük Tarifeleri

7.Natural Products Expo West 2017 Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Fas/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas tarafından Avrupa Birliği(AB) ve Meksika menşeli "Polivinil Klorür(PVC)” (3904.10 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 25/06/2015 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde; AB menşeli firmalar için %17,12-%48,20 oranları arasında değişen; Meksika menşeli firmalar için ise %41,89 oranında nihai önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu belirtilmekte olup, anılan konuya ilişkin 15 Aralık 2016 tarihli kamuoyu duyurusuna http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/AVIS_24-16.pdf internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(6601)

2. Mısır KDV Oranları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Mısır'da şimdiye kadar uygulanmakta olan %10 oranındaki Satış Vergisi yerine, 07/09/2016'da Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2016/67 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi(KDV) uygulamasının yürürlüğe girdiği ve bu kapsamda 2016-2017 mali yılı süresince(30.06.2017'ye kadar) %13; 2017-2018 mali yılından itibaren ise %14 seviyesinde genel KDV uygulanacağı; ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar için (otobüs ve otomobiller hariç) KDV oranının %5 olarak belirlendiği bildirilmekte olup, anılan konuya ilişkin Genel KDV oranından farklı oranlara tabi ürünler ile KDV'den muaf tutulan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.(6602)

EK1: Farklı KDV Oranına Tabi Ürünler Listesi(5 Sayfa)

EK2: KDV'den Muaf Ürünler Listesi(7 Sayfa)

3. Mısır/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı(Bakanlık) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213, 7214, 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 22 Aralık 2016 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi(sübvansiyona karşı önlem) soruşturmaları başlatılmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu soruşturmanın açılış bildirimlerinin birer örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, yerli sanayicilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabildiği ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği bildirilmektedir. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden (damping uygulamaları) ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, Mısır tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirileceği, Mısır soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir. Olası anti-damping soruşturmasının, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Mısır'ın anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir.

Bakanlık'ın mevcut soruşturmalar kapsamında örneklemeye gitmesi halinde, ilgili taraflar olarak belirlenen ihracatçı firmalara soru formu(questionnaire) gönderilecek olduğu, bu formun iletim tarihinden itibaren 37 gün içerisine doldurulması gerektiği ifade edilmektedir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği, soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalar için bireysel damping marjları hesaplanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği ya da soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabildiği belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, bahse konu tarafın/tarafların daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı belirtilmektedir.

Firmaların Bakanlıklarının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr ) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin Mısır makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir.(6600)

EK3: Mısır AD Açılış Bildirimi 22 Aralık 2016

EK4: Mısır CVD Açılış Bildirimi 22 Aralık 2016

4.Avrupa Birliği/Analog Ülke Talebi

İlgi: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 12/12/2016 tarihli ve -140.02-136003 sayılı yazıları

İlgi'de kayıtlı yazılarında; Avrupa Birliği(AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti(ÇHC) menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” ithalatına karşı bir anti-damping soruşmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu defa Avrupa Komisyonu'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bahse konu çerçevesinde, ÇHC'nin Pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke”(analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına dair firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın,en geç 02.01.2017 saat 13.30'akadar Birliğimize başvurmaları (arge@baib.gov.tr ) rica olunur.(6625)

5.Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nun 02/12/2016 tarihli ve 90/16 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, aflatoksin içerme riski taşıyan yiyecek ve hayvansal ürünler ithalatı için ilave kriterler getirildiği belirtilmekte olup, söz konusu ilave kriterlere ilişkin liste ekte yer almaktadır.(6636)

EK5: Nota(2 Sayfa)

6.Mısır Gümrük Tarifeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, ihracatçı firmaların, Mısırlı ithalatçılar tarafından, Türk menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları hakkında yanlış bilgilendirildiği ve bu durumun Mısırlı ithalatçıların fiyat pazarlığı hususunda ithalatçı firmaların aleyhine menfaat elde etmelerine neden olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, 1 Mart 2007' de yürürlüğe giren Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması(STA) Protokol I ‘de sanayi ürünlerinde uygulanacak tercihli rejim, farklı indirim takvimlerine tabi dört ayrı liste kapsamında düzenlenmiş olduğu bildirilmektedir. İlgili Protokol uyarınca;

· Liste I ve Liste II kapsamındaki ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergileri halihazırda( sırasıyla 1 Ocak 2008 ve 1 Ocak 2014)tarihi itibariyle,

· Liste III kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle,

· Liste IV kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 itibariyle temel vergini %30'una indirilmesi ve kademeli olarak 1 Ocak 2020 tarihinde tamamen sıfırlanmasının öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu STA metninin ve eklerinin Ekonomi Bakanlığı'nın portalında yer almakta olduğu ifade edilmektedir.(6654)

7.Natural Products Expo West 2017 Fuarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda,10-12 Mart 2017tarihleri arasında ABD'nin Anaheim kentinde düzenlenecek olan"Natural Products Expo West 2017 Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Ege İhracatçı Birlikleri'nce düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu organizasyonun detaylı bilgileri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların başvuru formunu online olarak doldurarak, en geç 05.01.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birliği'nin 0232488 61 00 numaralı faksına veya expowest@eib.org.tr adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir. (6635)

EK6: Expo West 2017 Fuarı


Ekler:
2016-267.doc
Expo West 2017 Fuari.pdf
Farkli KDV Oranina Tabi Uurnler Listesi.pdf
KDV'den Muaf Urunler Listesi.pdf
Misir AD Açilis Bildirimi 22 Aralik 2016.pdf
Misir CVD Açilis Bildirimi 22 Aralik 2016.pdf
Nota.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.