2014/022 Sirküler (11.02.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /022

Sayın Üyemiz,

  1. Türkiye-Suudi Arabistan Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı
  2. TGK Zeytinyağı ve Pirina Yağı Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
  3. OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
  4. Kırgızistan- Şeker Sektörü İşbirliği Teklifi
  5. İskenderiye Beyt-ül Amel İşadamları Derneği Üyeleri ile İkili Görüşmeler
  6. Türkiye-Güney Kore STA Bilgi Paylaşım Platformu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK İDARELERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemiz ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasında 24-27 Şubat 2014 tarihleri arasında Gümrük İdaresi Başkanları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilecek Gümrük İdaresi Başkanları toplantısında ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin (ekte yer alan form aracılığıyla) en geç 12 Şubat 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne gönderilmesini teminen, Genel Sekreterliğimize (soysalc@aib.gov.tr, faks: 0242 311 79 00) iletilmesi rica olunur.(713)

TGK ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan " Türk Gıda Kodeksi- Zeytinyağı ve Pirina Yağı Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” taslak metninin görüşe açılmış olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bir örneğine buradan ulaşabileceğiniz taslak metne ilişkin görüşlerinizin yazımız ekindeki görüş bildirim formuna uygun şekilde işlenerek en geç 12 Şubat 2014 saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0242 311 80 00 ve e-posta: soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesi rica olunur.(714)

Ek: Görüş Formu

OECD RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, ülkemizin üyesi bulunduğu "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)” çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” kapsamında, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi fiillerin önlenmesi, tespiti, yargılanması ve cezalandırmasına yönelik yasal mevzuatın oluşturulması, etkin biçimde uygulanması ve farkındalık oluşturulması konularında uluslararası düzeyde taraf konumunda olduğu,

Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, vaat veya teklifinde bulunulması ile yabancı kamu görevlisinin kendisine veya göstereceği bir başka gerçek ve tüzel kişiye menfaat sağlaması yönünde talepte bulunması, menfaat teklifi ve menfaati kabul etmesi suçu sayılmaktadır. Bir yabancı ülkede ticaret, yatırım veya iş alma hususunda rüşvetin bir araç olarak kullanılması o ülkede adil rekabet koşullarının varlığını olanaksız kılmaktadır. Bu durum ülkelerin iç hukuklarında rüşvetle mücadele için aldıkları tedbirlerin yanı sıra, kendi firma ve vatandaşların yurtdışındaki rüşvet eylemlerini de suç sayarak önlemelerini gerekli kılmıştır. Buna göre, yabancı kamu görevlisine rüşvet verilmesi eylemi gerçek kişiler açısından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinin 9. fıkrası uyarınca suç teşkil etmekte, bu gerçek kişilerin temsil ettiği tüzel kişiler de Kabahatler Kanunu'nun 43/A maddesi uyarınca idari para cezası verilebildiği,

Söz konusu sözleşme doğrultusunda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamı Adalet Bakanlığı olup, ülkemizin tabi tutulacağı 3. Aşama İnceleme kapsamında, anılan konuya ilişkin firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü ve bu bağlamda "OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi”, "OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu”nun faaliyetleri ülkemizin geçirdiği inceleme süreçleri ve raporları ile anılan sözleşmenin ülkemizdeki uygulamasına dair hazırlanan kitapçık ve broşürlere buradaki adresten ulaşılabileceği bildirilmiştir.(721)

KIRGIZİSTAN-ŞEKER SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Bişkek Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kırgızistan'ın genelde tarım alanında, özelde ise şeker sektöründeki en büyük şirketi olan "Kayındı Kant A.Ş.”nin bu sektörde ülkemizin tecrübelerinden faydalanma talebi doğrultusunda, 2013 yılının Temmuz ayında Konya'da bir heyet programı düzenlendiği ve anılan program kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri neticesinde ülkemizden tarım makineleri ve ekipmanlarının Kırgızistan'a ihracatının gerçekleştirildiği,

Mezkûr yazıda devamla, anılan şirketten, ülkemizin şeker pancarı üretim teknolojisini tanıtmak amacıyla bir örnek ekim alanının oluşturulması teklifinin alındığı, teklif kapsamında, ihtiyaç duyulan arazinin Kırgız şirket tarafından temin edilmesinin, tohum ve ekipmanların ise ürünlerini tanıtmak isteyen Türk firmalarından sağlanmasının önerildiği,

Konuya ilişkin olarak, Bişkek Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, söz konusu teklifin başta Türk tohumculuk ürünleri olmak üzere gübre, ilaç, fidan, sulama aletleri ile tarım makine ve ekipmanlarının Kırgız çiftçilere yerinde tanıtılması açısından fayda sağlanacağı belirtilmekte olup, ilgilenen firmaların Bişkek Müşavirliğimiz ile irtibata geçmeleri gerektiği bildirilmiştir.(819)

BİŞKEK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ:

Çağatay ÖZDEN - Bişkek Ticaret Müşaviri

Tel: +996 312 902 934

Faks: +996 312 902 935

E-İleti: biskek@ekonomi.gov.tr

Ağ: Bişkek Ticaret Müşavirliği

İSKENDERİYE BEYT-ÜL AMEL İŞADAMLARI DERNEĞİ ÜYELERİ İLE GÖRÜŞMELER

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi tarafından, T.C. İskenderiye Ticaret Ataşeliği desteğiyle, 17 Şubat 2014 Pazartesi günü 09:30- 12:00 saatleri arasında İskenderiye Beyt-ül Amel İşadamları Derneği üyeleri ile İstanbul TOBB Plaza'da ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğe katılmak istenmesi halinde, ek'li katılım formu doldurularak 14 Şubat 2014 Cuma gününe kadar DEİK'e (Tel: 0212 339 50 70; E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.(807)

Ek: Katılım Formu

TÜRKİYE-GÜNEY KORE STA BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Kore Strateji ve Finans Bakanlığı ve Kore Kalkınma Enstitüsü ile Ekonomi Bakanlığı eşgüdümünde yürütülen Bilgi Paylaşım Programı çerçevesinde Türkiye - Güney Kore STA'sından karşılıklı sağlanacak faydanın artırılmasına yönelik olarak bir proje yürütülmekte olduğu;

Proje kapsamında, Ekonomi Bakanlığı yetkililerince 06-17 Ocak 2014 tarihleri arasında Seul'de Koreli kurum/kuruluşlar ile görüşmelerde bulunulduğu ve ülkemiz STA'sından en fazla faydayı sağlayacağı sektör ve ürünleri ile Kore için hedef yatırım alanlarının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği; nihai olarak söz konusu çalışmaları içeren taslak raporun ve tespitlerin Güney Koreli üst düzey yetkililerin de katılımıyla bir seminer ile ilgili özel sektör ve kurum/kuruluş temsilcilerinin görüş ve bilgilerine sunularak paylaşılmasının planlandığı; öte yandan, Türkiye - Güney Kore STA Bilgi Paylaşım Platformu kapsamında ülkemizin Kore'ye ihracat potansiyeli olduğu tespit edilen sektörlere buradan ulaşılabildiği;

Bu çerçevede, Güney Kore tarafından, söz konusu bilgilendirme seminerinin bir örneği Ek-2'de sunulan programda yer aldığı üzere 19 Şubat 2014 tarihinde saat: 13:30 - 16:00 arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda düzenlenecek seminere katılmak isteyen firmaların www.tim.org.tr'de yer alan başvuru formunu ( http://goo.gl/pLpJ8X ) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda, en geç 14 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(841)Ekler:
2014-22.doc

GORUS FORMU.doc

HeyetListesi_KatilimFormu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.