2014/042 Sirküler (10.03.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /042

Sayın Üyemiz,

1. Ülke Sohbet Toplantısı Eğitimler

2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3. AB/Anti-Damping Soruşturması

4. AB/Anti-Damping Soruşturması

5. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması

6. Avrupa Birliği Kobiler İçin Cosme Programı

7. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

8. "Trendler ve Sürdürülebilir, Yönetilebilir Karlı Büyüme Vizyonu” Konulu Bilgilendirme Semineri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

ÜLKE SOHBET TOPLANTISI EĞİTİMLER

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden(OAİB) alınan 04.03.2014 tarih ve 261-4257 sayılı bir yazıda; firmaları ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla " Eğitim Programları” düzenlenmekte olduğu

Bu eğitimler ile ihracatta profesyonelleşme yolunda ilerlemenin hızlandırılması, firmaların bilinçli ihracatı öğrenerek, aracısız ihracat yapması ve dolayısıyla Ülkemizin ihracatının arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, daha önce Genel Sekreterliklerinde düzenlenen "Ülke Sohbet Toplantıları”ndan farklı olarak, bir ülke ile ilgili pazara ilişkin sunum, görev yaptıkları ülkelerdeki pazar imkanlarını yerinde tespit eden ve ihracatçı firmalara teorik değil pratik bilgi verme imkanını haiz, ilgili ülkelerde görev yapmış ve son dönem görevden dönen Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müşavirleri tarafından yapılacağı

(OAİB) Genel Sekreterliğinde düzenlenen Eğitim Programları kapsamında, "Ülke Sohbet Toplantıları” çerçevesinde sunulacak "Amerika Birleşik Devletleri ve İhracat İmkanları” konulu eğitim semineri 13 Mart 2014 Perşembe günü OAİB Merkez Bina'da, (Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA) gerçekleştirilecek olup,

seminer programı aşağıda yer almaktadır.

Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerimizin, 12 Mart 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Orta Anadolu Genel Sekreterliğinin eğitim portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. (1439)

PROGRAM

"Ülke Sohbet Toplantıları” Çerçevesinde ABD, 13 Mart

2014 Perşembe

13:15 - 13:30 KAYIT VE AÇILIŞ

13:30 - 14:30 Amerika Birleşik Devletleri

14:30 - 14:45 ARA

14:45 - 15:45 ABD İhracat İmkanları

15:45 - 16:00 ARA

16:00 - 16:45 Sorular

Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : info@oaib.org.tr / www.oaib.org.tr

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Yatınm Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi 2013-2014 Eylem Planında yer alan 3 no'lu "6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi” eylemi kapsamında

http://app.csgb.gov.tr/isggm/anket/yasa2014/yasaanket2014stk.html adresinde yer alan anket hazırlanmış olduğu, bahse konu internet adresinde "Kurumunuz” bağlantısından TİM seçilmek suretiyle, en geç 07.04.20 14 tarihine kadar işveren veya işveren vekili tarafından, varsa iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının birlikte yürütuldüğü ekiple beraber doldurulması önem arz etmektedir.

Bununla birlikte üyelerimizin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin bahse konu mevzuatta yapılmasında fayda görülen değişikliklere ilişkin maddeler bazındagörüş ve önerilerini, ekte yer alan form kullanılarak 20 Mart 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin tosunn@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1431)

Ek-1:Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

AB/ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Gaz veya Petrol Boru Hatlarında Kullanılan İnce ve Kalın Borular” (7304.19, 7304.23, 7304.29, 7304.31, 7304.39, 7304.51 ve 7304.59 GTİP'li) ürün grubu ithalatına karşı 7 Ekim 2009 tarihinden bu yana %17,7-%39,2 arasında değişen oranlarda anti-damping önleminin yürürlükte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; ekte kayıtlı 21 Şubat 2014 tarihli AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, mezkur önlemin AB yerli üreticilerinden bir talep gelmemesi halinde anılan ülke için 7 Ekim 2014 tarihinde sona ereceğine dair "Yürürlükten Kaldırma Bildirimi”nin (Notice of Expiry) yayınlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahsi geçen ürünleri ihraç eden firmaların anılan önlemin yürürlükten kaldırılmaması yönünde AB yerli üreticileri nezdinde lobi faaliyetleri yapmalarının yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. (1399)

Ek-2: Yürürlükten Kaldırma Bildirimi

AB / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Ermenistan menşeli "Alüminyumdan Yapraklar ve Şeritler” (7607.11.19 GTİP'li) ürün grubu ithalatına karşı 7 Ekim 2009 tarihinden bu yana %6,4-%30 arasında değişen oranlarda anti-damping önleminin yürürlükte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ekte kayıtlı 21 Şubat 2014 tarihli AB Resmi Gazete örneğinden de görülebileceği üzere mezkur önlemin AB yerli üreticilerinden bir talep gelmemesi halinde anılan ülkeler için 7 Ekim 2014 traihinde sona ereceğine dair "Yürürlükten Kaldırma Bildirimi”nin (Notice of Expiry) yayımlanmış olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu ürünleri ihraç eden firmalarımızın anılan önlemin yürürlükten kaldırılmaması yönünde AB yerli üreticileri nezdinde lobi faaliyetleri yapmalarının yararlı olacağı mütalaa edilmektedir.(1398)

Ek-3: Yürürlükten Kaldırma Bildirimi

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Filmaşin” (7213.91, 7213.99, 7227.20 ve 7227.90 GTİP kodlu) ithalatına yönelik Ek'te birer örnekleri kayıtlı ABD Resmi Gazetelerden de görülebileceği üzere, 27 Şubat 2014 tarihinde birer antidamping ve telafi edici vergi soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Mezkur soruşturmalar neticesinde anılan ülkeye ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde, Ekonomi Bakanlığınca söz konusu ürünün ABD'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.(1401)

Ek-4:ABD Resmi Gazetesi örnekleri (10 syf.)

AVRUPA BİRLİĞİ KOBİLER İÇİN COSME PROGRAMI HK.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye'de ulusal koordinasyonunu KOSGEB'in yürüteceği ve Avrupa Birliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME Programının (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) ortaya konulduğu ve programın ana eylemlerinin finansmana erişim, pazarlara erişim, işletmeler için çerçeve koşullar, girişimcilik ve girişimcilik kültürü olarak tasarlandığı belirtilmekte olup anılan Programla ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.(1354)

Ek-5 : Avrupa Birliği KOBİ'ler için COSME Programı

ABD/ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI


Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli Demir veya Alaşımsız Çelikten Filmaşin" (7213.91, 7213.99, 7227.20 ve 7227 90 GTİP'li) ithalatına karşı,27 Şubat 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimle; anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda, Bakanlıklarınca, anılan soruşturmalar neticesinde ÇHC'ye yönelik herhangi bir önlem kararı alınması durumunda; ülkemizin anılan ürünün ABD'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.(1400)

Ek-6 : Resmi Gazete

"TRENDLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR, YÖNETİLEBİLİR KARLI BÜYÜME VİZYONU” KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinden (DAİB) alınan bir yazıda; Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde, İhracat seviyesinin yükseltilmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, dış ticaret ile ilgili öğrencilerin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca, nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 12 Mart 2013 :Çarşamba günü 13.30-18.00 saatleri arasında, Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (Erzurum) toplantı salonunda "Trendler ve Sürdürülebilir, Yönetilebilir Karlı Büyüme Vizyonu” konularının işleneceği bir bilgilendirme semineri yapılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu seminere katılmak isteyenlerin ekteki formu doldurarak 0442 214 1189-90-91 nolu fakslarına veya daibarge@daib.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (1478)

Ek-7 : Başvuru FormuEkler:
EK-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

ek-6.pdf

Ek-7.pdf

sirkuler 2014-042 imzali.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.