2014/122 Sirküler (18.06.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /122

Sayın Üyemiz,

1. Cosme Programı Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı

2. Serbest Bölgeler/ Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar

3. U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması

4. New Hampshire Gelirler ve İktisadi Kalkına Departmanı Ticaret Heyeti ile Toplantı

5. KOBİ İhracat Seferberliği Protokolü

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. COSME PROGRAMI GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS ÇAĞRISI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya koyulduğu ifade edilen ve KOSGEB'in COSME Programı ulusal koordinatörü olduğunun ifade edildiği,

Söz konusu programın bütçesinin, KOBİ'lerin finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO belirlendiği,

Bahse konu COSME programı kapsamında, AB Komisyonunca "Erasmus for Young Enterpreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Programın detayları ekte sunulmaktadır. (4298)

Ek-1: KOSGEB COSME Programı Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı (5 Sayfa)

2. SERBEST BÖLGELER/ GÜMRÜK ANTREPOLARINDAN YAPILAN TAŞIMALAR

Malumları olduğu üzere, ülkemize ve ülkemizden yapılacak olan uluslar arası yolcu, eşya/kargo taşımaları, 4952 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 12inci ve 13üncü maddeleri ile bu kanuna istinaden hazırlanan ve 11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 65inci ve 66ıncı maddeleri ile düzenlenmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Meclislerine iletilen yazıda, İlgili bakanlığa intikal eden bilgilerden ve yapılan araştırmalardan ülkemiz limanlarına gelen eşyanın yabancı taşıtlarla taşınması konusunda gümrük müdürlüklerince gereken hassasiyetin gösterildiği, ancak liman sahası ile liman sahası dışında bulunan Serbest Bölgelerden/Bölgelere yapılacak taşımalar ile gümrük antrepolarına/antrepolarından yapılan taşımalarda gümrük müdürlükleri arasında yeknesak bir uygulamanın olmadığı,

Buna göre, mezkur Kanun ve yönetmelik çerçevesinde, gümrük müdürlüklerince ulaştırma mevzuatı kapsamında yürütülen işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen erbest bölgelerden/serbest bölgelere yapılan taşımlar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımaları ile ilgili olarak;

1- Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak millileşmiş/millileşmemiş eşyanın kabotaj olması sebebiyle sadece Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki bölgelerinde (K, C, I, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlara,

2- Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslar arası veya yurt içi taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N VE P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlara yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslar arası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

3- Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki millileşmiş eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslar arası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslar arası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlara,

taşınmasının 30 Mayıs 2014 tarih ve 25413 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir. (4304)

3. U-NET İŞLEMLERİNİN İÇ GÜMRÜKLERE ALINMASI

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Meclislerine iletilen yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 31/07/2013 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, U-NET kayıt ve kontrol işlemlerinin 23/06/2014 tarihinden itibaren esas itibariyle iç gümrüklerde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, konuyla ilgili Genelge'nin bir örneği ekte sunulmaktadır. (4322)

Ek-2: 2014/5 Sayılı Genelge (5 Sayfa)

4. NEW HAMPSHİRE GELİRLER VE İKTİSADİ KALKINA DEPARTMANI TİCARET HEYETİ İLE TOPLANTI

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; DEİK/Türk - Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından 23 - 27 Haziran 2014 tarihleri arasında Türkiye'de bulunması beklenen New Hampshire Gelirler ve İktisadi Kalkınma Departmanı ticaret heyeti ile 23 Haziran 2014 tarihinde bir toplantı gerçekleştirileceği,

New Hampshire Gelirler ve İktisadi Kalkınma Departmanı Başkanı Jeffrey Rose başkanlığında düzenlenecek olan ve yüksek teknoloji, havacılık ve savunma, tıbbi cihazlar, turizm, eğitim ve imalat sektörlerinde güçlü olan New Hampshire eyaletindeki yatırım ve ikili işbirliği alanlarının değerlendirileceği toplantının, 15.00-17.00 saatleri arasında TOBB Plaza, İstanbul'da gerçekleştirileceği,

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların en geç 20 Haziran 2014'e kadar DEİK'e (Gülbiz Semiz, Tel: 0212 339 50 06 E-mail: amerikastaj@deik.org.tr) bilgi vermesi gerektiği belirtilmektedir.

Heyette yer alan katılımcı firma listesi ekte sunulmaktadır. (4321)

Ek-3: Firma Listesi (1 Sayfa)

5. KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Halkbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 16.06.2014 tarihinde imzalanan "Hedef Üreten Türkiye Üreten Kobi, KOBİ İhracat Seferberliği” protokolü ekte sunulmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; söz konusu protokolle Halkbank'ın kendi kaynaklarından veya uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı kaynaklarda kullandıracağı kredilerle TİM çatısı altındaki ihracatçı birlikleri üyelerinin, ihracat taahhütlü TL ve yabancı para cinsinden nakdi ve gayri nakdi kredi ihtiyaçları avantajlı faiz oranları ile karşılanacağı,

Protokol kapsamında İhracatçı Birlik üyesi ihracatçılara uygun maliyetli TL/YP işletme kredisi ile USD/EUR döviz kredisinin %2,75 faiz oranından başlayan oranlarla kullandırılacağı,

Faiz indirimli kredilerin yanında faize duyarlı KOBİ'ler içinde sıfır faizli kredi imkanı sunulacağı, ayrıca protokol kapsamında KOBİ'lere KGF tarafından teminat desteği de verileceği belirtilmektedir. (4313)

Ek-4 : Hedef Üreten Türkiye Üreten Kobi, KOBİ İhracat Seferberliği protokolü (9 Sayfa)Ekler:
2014-122.doc

Ek-1.doc

Ek-2.pdf

Ek-3.doc

ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.