2016/083 Sirküler (28.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇLAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016 / 83

Sayın Üyemiz,

Rusya Federasyonu'na (RF) bitkisel gıda ürünleri ihraç etmek üzere Rusya Federasyonu'na "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi” ve "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Sebze, Kuru Meyve İhracatçıları Listesi”ne dâhil olmak isteyen veya mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen veya liste dışı kaldıktan sonra tekrar listeye dâhil olmak isteyen ihracatçı firma; ihracat öncesi ön gereklilikleri yerine getirmiş olmasının ardından bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine başvurarak aşağıda yer alan belgeleri dosya içerisinde teslim etmektedir.

İhracatçı firma listeleri her yıl 3'er aylık periyotlar halinde ve yılda 4 kez olmak üzereMart-Haziran-Eylül-Aralıkaylarında güncellenmektedir. Bu aylar dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır.

Listelere dâhil olmak isteyen ihracatçı firmaların başvuru dosyalarının;

•Mart ayı güncellemesi için : 10 Mart

•Haziran ayı güncellemesi için : 10 Haziran

•Eylül ayı güncellemesi için : 10 Eylül

•Aralık ayı güncellemesi için :10 Aralık

tarihlerine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genel evrak birimine giriş kaydı yapılmış olmalıdır. Bu nedenle, firmaların söz konusu tarihlerden makul bir süre öncesinden (ilgili güncellemedenönceki ayın son Perşembe günü mesai bitimine kadar) evraklarını gerekli kontrol ve yönlendirmelerin yapılabilmesini teminen Birliğimize teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bir sonraki güncelleme ayında değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu listelerin Haziran 2016 dönemi güncellemesinde yer almak isteyen firmaların26 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadarekte yer alan başvuru belgeleri ile Genel Sekreterliğimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF'' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF' ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

Ayrıca, daha önce listeye girmiş olan firmalarımızın, Haziran 2016 güncellemesinde liste dışı kalmamalarını teminen26 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadartarım danışmanlarında değişiklik var ise Birliğimize gerekli değişikliği bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, Rusya Federasyonu'na son bir yıllık dönemde 50.000 ABD dolarından az ihracat yapan veya ihracat yapmayan firmalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Haziran ve Aralık ayı liste güncellemelerinde liste dışı bırakılmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN:

BAŞVURU DOSYASINDA YER ALACAK BELGELER;

1)Taahhütname aslı(imzalı, kaşeli ve tarihli olmalıdır. Fotokopi olmayacak)

2)Tarım Danışmanı Hizmet Sözleşmesi aslı, Ziraat Mühendisi Diploma Fotokopisi

İhracatçı Firma bünyesinde görevlendirilecek karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm aşamalarda kayıtlarının tutulmasından, gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi ile imzalanan "Danışmanlık Sözleşmesi” aslı, Ziraat Mühendisi diploması örneği

(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ziraat mühendisinizin söz konusu listede yer alan başka bir firmada daha görevli olmasını istememekte. Ayrıca, eğer varsa istihdamı zorunlu personelinizin/sorumlu yöneticinizin dışında biri olmasını talep etmektedir)

3)Laboratuar Sözleşmesi Aslı

Ürünlerin yetiştirildiği dönemlerde oto kontrol amacıyla hasat öncesinde kalıntı analizlerini yaptırmak üzere birLaboratuvarla yapılan Sözleşmenin aslı,(sözleşmede anlaşmanın RF'ye ihracatla ile ilgili olduğu ve oto kontrol amacıyla hasat öncesi kalıntı analizlerini kapsadığı özellikle belirtilmelidir)

4)Kapasite/Ekspertiz Raporu Örneği, Fason Sözleşmesi Aslı

Firmaya ait Kapasite/ Ekspertiz Raporu aslı veya onaylı örneği- Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu FasonÜretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu / Ekspertiz aslı veya onaylı örneği

5) Şirket Ana Sözleşmesininyayımlandığı ve güncelTicaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

6) Varsa sözleşmeli üretim yaptırdıklarına dair bilgi/belge

 

BAKLİYAT, AYÇİÇEĞİ, HUBUBAT, KURU SEBZE, KURU MEYVE İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN:

BAŞVURU DOSYASINDA YER ALACAK BELGELER;

1)Taahhütname aslı(imzalı, kaşeli ve tarihli olmalıdır. Fotokopi olmayacak)

2)Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmamasıdurumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

3) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncelTicaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti(asıl veya onaylı olacak)

 

BELGELERİN İBRAZI SONRASINDA KONTROL SÜRECİ:

Birliğimiz tarafından yapılacak kontrol sonucu firma dosyasındaki belgelerin uygun ve eksiksiz olması durumunda firma başvuru dosyası Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ulaştırılmaktadır.

Firmanın dosyası Ekonomi Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderildiğinde, Genel Müdürlüğe ulaşan ihracatçı firma dosyası Bakanlık uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra dosyası incelenen firmanın, Bakanlık Kontrol Görevlilerince yerinde (gerek firmanın beyan ettiği kanuni adres, gerekse de imalat yerleri, paketleme evleri) denetim ve kontrolü yapılarak RF'ye ihracata yeterliliği tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma mevcut listelerin güncellenmesi sırasında ihracatçı firma listesine dâhil edilmektedir.

İHRACATÇI FİRMALARIN LİSTEDE KALABİLMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR:

  1. Belge Süreleri:Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Danışmanlık Sözleşmesi”, Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.
  1. İhracat Şartı:Listede yer alan firmaların Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği takdirde listeden çıkarılmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olacak şekilde yılda iki kez yapılacak liste güncellemelerinde geriye yönelik olarak son 12 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na 50.000 ABD Dolarından az ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen firmalar listeden çıkarılacaktır.

Bu nedenle firmalarımızın yılda iki kez yapılan ihracat kontrolünde Liste Dışında Kalmamaları için

Haziran 2016 dönemi güncellemesi için İhracat Kontrolü : Nisan 2015 - Mayıs 2016 Tarihleri arasında

Aralık 2016 Dönemi güncellemesi için İhracat Kontrolü : Ekim 2015 - Kasım 2016 Tarihleri arasında

En az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  1. İhlal - Bildirim kısıtı:2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere, RF'ye taze meyve ve sebze ile kesme çiçek ihracatı yapan ve 3 ay içinde birden fazla bildirim alan firmalara Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatları için 3 ay boyunca bitki sağlık sertifikası tanzim edilmeyeceği, uygulaması getirilmiştir.

Bu çerçevede, 30 Ekim 2013 tarihinde, Rusya Federasyonu'na yönelik Yaş Meyve Sebze İhracatında, gerek ihracat yapabilecek firmalar listesinde yer alabilmek ve gerekse listelerin güncellenmesinde uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından ilgili taraflarla Ankara'da yapılan toplantı sonucu mutabık kalınan kararalar çerçevesinde belirlenen kriterler ekte belirtilmektedir.

Ekler:

1. Rusya Federasyonu'na Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listeleri Güncellemelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Kararlar (1 sayfa)

2. Rus Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil Olmak İsteyen Firmanın İzlemesi Gereken Prosedür

3. BAİB Başvuru Dilekçesi

4. Taahhütname

5. Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi Örneği

6. Yetkili Laboratuvarlar Listesi

 

 


Ekler:
2016-83.doc
EK-1 TOPLANTI KARARLARI.pdf
EK-2 RF_Firma_Basvuru_Prosedur.pdf
EK-3 BAIBe basvuru dilekce ornegi.doc
EK-4 taahhutname 03.03.2015.docx
EK-5 TARIMSAL DANISMANLIK HIZMET SOZLESMESI.doc
Ek-6 Yetkili Laboratuvarlar Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.