2022/221 Sirküler (23.12.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-221

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığından iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi Kapsam Karşılaştırması kapsamında, Avrupa Birliği (AB) tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında geliştirilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) mevzuat taslağının nihai hale getirilmesi amacıyla, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında yürütülen üçlü müzakerelerin dördüncüsünün 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Anılan yazıda, AB Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) güncellenmesi kapsamında ele alınan ücretsiz tahsisatların sonlandırılma takvimi ve AB endüstrisine ihracat desteği sağlanması konularında uzlaşıya varılması koşuluyla SKDM taslağına ilişkin ön anlaşmanın sağlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, SKDM'nin yürürlüğe girişiyle birlikte AB ile ikili ve uluslararası ticaret anlaşmalarımızdan kaynaklanan menfaatlerimize halel gelmemesini teminen, mevzuat taslağına ilişkin ülke görüşlerimizin AB Komisyonu ile paylaşılmakta olduğu, SKDM Taslak Tüzüğü'nün amacının, Avrupalı üreticilerin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) altında maruz kaldığı karbon ücretlerine bağlı maliyet artışları nedeniyle, AB'deki üretimin, iklim değişikliği ile mücadele çabası AB düzeyinde olmayan ülkelere kaymasını engellemek olarak açıklandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, SKDM'nin Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası ticaret anlaşmalarının ayrımcı olmamaya yönelik kurallarına uyumluluğunun da sağlanması gerektiği; bu kapsamda, SKDM'ye dâhil edilen ürünlerin ithalatında, AB üreticileri ve AB'de üretilen ürünler karşısında ithalatçı ve ithal ürünleri dezavantajlı durumda bırakan bir uygulamaya başvurulmaması gerektiği; ancak, iç tüketim ve üretimin de aynı şekilde kısıtlanmasını gerektiren tedbirlerle bir arada uygulanmak kaydıyla, tükenebilir doğal kaynakların korunması; insan, bitki ve hayvan hayatı ve sağlığının korunması gibi istisnai amaçlar doğrultusunda, bu kurala aykırı önlemler alınabildiği; fakat bu önlemlerin, ticarette ülkeler arasında keyfi ve gerekçelendirilemeyen bir ayrımcılığa veya uluslararası ticarette örtülü bir kısıtlamaya yol açmaması da gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, AB'nin SKDM mevzuatını geliştirirken AB ETS mevzuatı altında kendi üreticilerine uyguladığından daha fazla bir yükle ihracatçılarımızı karşı karşıya bırakıp bırakmadığı hususu, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan menfaatlerimizin korunması açısından Ticaret Bakanlığınca incelendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AB ETS kapsamına giren aktiviteler ve ilgili sera gazları, 2003/87/EC sayılı Yönetmeliğin bir örneği ilişikte gönderilen EK-1'inde listelenmekte ve birçok aktivite belirli eşik değerlere tabi olarak kapsama alınmakta olduğu; öte yandan, SKDM Tüzüğü'nün uygulanacağı ürün kapsamı, mevzuat taslağının EK-1'inde ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyonları (AB CN kodları) üzerinden belirlendiği; buna ilaveten, SKDM Taslağına ilişkin 12 Aralık 2022 tarihli üçlü müzakerelerde varılan ön anlaşma çerçevesinde;

- Mevzuatın uygulanacağı ürün kapsamı alüminyum, çelik, çimento, elektrik ve gübrenin yanı sıra hidrojeni içerecek şekilde genişletildiği,

-SKDM kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerden bir kısmı da kapsama alındığı; bu hususta, "aglomere edilmiş demir cevherleri (agglomerated iron ores)”; "ferro-manganez (ferro-manganese)”; "ferro-krom (ferro-chromium)”; "ferronikel (ferro-nickel)”; "kaolin ve diğer kaolinli killer (kaolin and other caolinic clays)” kapsama alınan girdiler (precursors) olarak sayıldığı; söz konusunu girdilerin, SKDM kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılıyor ise bu girdilerin üretim aşamasında oluşan gömülü emisyonların da, gerektiği ölçüde üretici firmaların tedarikçilerinden temin edilerek, SKDM mevzuatının EK-3'ünde belirlenen "karmaşık ürünlere (complex goods)" ilişkin gömülü emisyon hesaplama metodu çerçevesinde dikkate alınması gerekeceği;

-Kapsama ilişkin bir diğer husus ise mevzuatın etkisiz kılınmasını (circumvention) önlemek üzere bazı işlenmiş ürünlerin (downstream products) kapsama dahil edileceği açıklaması olduğu; bu hususta, demir-çelik girdileri kullanılarak üretilen "vida ve cıvatalar (bolts and screws)” kapsama alınacak ürünlere örnek olarak sayıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, SKDM ve ETS mevzuatlarının eşdeğerliğinin anlaşılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca, SKDM taslak mevzuatının EK-1'inde sayılan CN kodları ve yeni ekleneceği bildirilen hidrojen ile demir-çelikten vida ve cıvataların (CN kodları bu aşamada açıklanmamıştır) ihracatı itibariyle SKDM'ye tabi olacak olmakla birlikte, AB ETS Yönetmeliği'nin EK-1'indeki aktivite eşik değerleri itibariyle ETS kapsamına girmeyecek üretici/tesislerimizin bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçılarımız arasında, SKDM Taslak Tüzüğü EK-1'inde yer alan ürünleri AB'ye ihraç eden ancak aktiviteleri/kapasitesi/üretim süreçleri itibariyle AB ETS EK-1 kapsamına girmeyen firmaların olup olmadığının araştırıldığından bahisle söz konusu koşulu sağlayan firmalarımızın bilgilerinin TİM'e iletilmesini teminen 26 Aralık Pazartesi saat 13.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

EK-1: AB ETS Ek-1Ekler:
EK-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.