2022/192 Sirküler (11.11.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-192

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (Irak- Türkiye İşbirliği ve İmar İçin 1. Musul Uluslararası Forumu 2023)

2. 14. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması hk.

3. Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı

4. Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması

5. TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

6. Türkiye-Macaristan KEK VIII. Dönem Toplantısı

7. Türkiye-Fransa ETOK VII. Dönem Toplantısı

8. 5. Akdeniz Pamuk Yolu Hk.

9. Techxtile İnovasyon Ligi Başvuruları Hk.

10. Taze Fasulye- Dondurulmuş Standart Tasarısı

11. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Fuar Duyurusu (Irak- Türkiye İşbirliği ve İmar İçin 1. Musul Uluslararası Forumu 2023)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım Ve Fuarlar Daire Başkanlığından alınan yazıda, 20-22 Şubat 2023 tarihleri arasında, Musul (Ninova) vilayetinde, "Dana Fuar ve Konferanslar Ltd. Şirketi ve Musul Valiliği” koordinasyonunda, "Irak- Türkiye İşbirliği ve İmar için 1. Musul Uluslararası Forumu 2023”ün düzenleneceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

2. 14. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması hk.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, "İhracatçı Birlikleri-14. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ödül töreninin 31 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenmesi planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, "İhracatçı Birlikleri-14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın başvurularının 07 Kasım 2022 tarihinde başlamış olup söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların yarışmanın WEB sitesi (www.designforexport.org veya www.mobilyatasarimyarismasi.org) aracılığıyla online başvuru yapabilmesi ve yarışma hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

EK-1: Yarışmanın Afişleri

3. Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ürünlerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genel kabul görmesinin ürünlerin gelişmiş teknik düzenlemelere/standartlara göre üretilmesinden ve belgelendirilmesinden geçtiği, ülkemizde ürün güvenliğine dair temel kuralların, 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda düzenlendiği, Kanunun, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesini şart koştuğu ve iktisadi işletmecilerle birlikte ilgili diğer tüm tarafların bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını düzenlediği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ürünlere dair teknik düzenlemelerin, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, görev alanları kapsamında farklı Bakanlıklar veya Kamu Kuruluşları tarafından yürürlüğe konulup uygulandığı, teknik düzenlemelerin güncel listesini, ürün kapsamını ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı"nın Bakanlıkları tarafından faaliyete alındığı ifade edilmekte olup ilgili tüm tarafların bilgi alabilecekleri siteye https://urunkurallari.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

4. Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, akreditif uygulamasına gönderme yapılarak Mısır'ın finansman açığını kapatmak amacıyla körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan fon temin etme yoluna başvurulduğu ve 23.10.2022 tarihinde medya ve uluslararası ortama açık bir şekilde "Büyük İktisat Kongresi"nin düzenlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, toplantının akabinde Mısır Hükümeti tarafından IMF ile anlaşmaya varıldığının duyurulduğu, toplam 9 milyar ABD Doları tutarındaki anlaşmanın akıbetine IMF yönetimince karar verileceği, anlaşmanın duyurulmasından hemen önce ise akreditif uygulamasının tedricen kaldırılacağı ve kurda serbestleşmeye gidileceğinin duyurulduğu belirtilmekte olup sonrasında ABD Doları ile AVRO kurunun artış gösterdiği ve faizin iki baz puan yükseldiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Merkez Bankasınca akreditif uygulamasının Aralık 2022 itibariyle tamamen kaldırılacağı, istisna olarak daha önce 5.000 ABD Doları olarak açıklanan meblağın 500.000 ABD Doları'na (Ek-3, kitapçığın son sayfasındaki 50. sorunun karşısındaki 4. istisna) çıkarıldığı ancak döviz açığının sürmesi ve temel emtianın halka sağlanması gibi sebeplerden dolayı akreditifin kaldırılacak olsa bile Mısırlı firmaların ithalata yönelik döviz temin etmelerinin zaman almaya devam edeceği dolayısıyla ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.

EK-2: Mısır Merkez Bankası Açıklaması

EK-3: Mısır Merkez Bankası Akreditif Uygulaması Rehberi

5. TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 31.11.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi gereği adı geçen Genel Müdürlükce hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine” ait taslak metinin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Taslağı ekte sunulmakta olup konuya ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formu ile 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-4: Görüş Bildirme Formu

6. Türkiye-Macaristan KEK VIII. Dönem Toplantısı

Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 8. Dönem Toplantısı'nın 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Budapeşte'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, söz konusu toplantıya ilişkin çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmaların Macaristan pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Macaristan pazarına girişte karşılaşılan sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilerin ekte yer alan başvuru formu ile 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12.30'a kadar Birliğimize (e-posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: Görüş Bildirme Formu

7. Türkiye-Fransa ETOK VII. Dönem Toplantısı

Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türkiye-Fransa Yedinci Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK) Toplantısının, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Fransa'nın Dış Ticaret, Ekonomik Çekicilik ve Yurtdışındaki Fransız Vatandaşlarından Sorumlu Bakan Sayın Olivier BECHT'in eşbaşkanlıklarında, 30 Kasım 2022 tarihinde Paris'te gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmekte olup söz konusu toplantıya ilişkin çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmaların Fransa pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Fransa pazarında karşılaşılan sorunlar, talep ve değerlendirmeler ile anılan toplantıda dile getirilmesinde fayda olduğu düşünülen konuların 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:30'a kadar ekte yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (e-posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Bildirme Formu

8. 5. Akdeniz Pamuk Yolu Hk.

İzmir Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, İzmir Ticaret Borsası, Yunan Pamuk Birliği ve İspanyol Ulusal Pamuk Merkezi işbirliğinde tüm pamuk sektörü paydaşlarını biraraya getirecek olan "5. Akdeniz Pamuk Yolu” Etkinliği'nin 24 Kasım 2022 tarihinde, Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye https://hca.org.gr/5th-mediterranean-cotton-roads-thessaloniki-24-11-2022/ bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

9. Techxtile İnovasyon Ligi Başvuruları Hk.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi başvurularının başladığı bildirilmekte olup TechXtile Platformu kapsamında, Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi etkinliği düzenlendiği ifade edilerek Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmaların, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı buldukları belirtilmektedir.

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanmasının yatmakta olduğu, bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimciliğin etkin bir rol üstlendiği, Türkiye'nin de, inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmakta olduğu, ileri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolunun ise yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri desteklemek olduğundan bahisle İnovasyon liginin, tekstil sektörünün inovasyon odaklı gelişimine ve Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınmasına yenilikçi destek olmakta olduğu ifade edilmektedir. Dolasıyla İnovasyon Ligine katılan şirketlerin, Ar Ge ve Tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmesinin de desteklenmekte olduğu dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, https://www.techxtile.net/turkiye-tekstil-inovasyon-ligi/ web sayfasından detaylarına ulaşılabilen ve 15 Aralık 2022 tarihinde ödül töreni gerçekleştirilecek olan etkinliğin başvurularının devam etmekte olduğu ve son başvuru tarihinin 15 Kasım 2022 Salı günü olduğu ifade edilmektedir.

10. Taze Fasulye- Dondurulmuş Standart Tasarısı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 9496/tst T1 Taze Fasulye-Dondurulmuş" standart tasarısı iletilmekte olup bahse konu standart tasarısına ilişkin olarak ilgili görüş ve tekliflerin iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, anılan standart tasarısına yönelik görüş ve değerlendirmelerin 14/11/2022 Pazartesi günü saat 12:30'a kadar ekte yer alan görüş tablosuna eklenerek Birliğimize (e-posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-7: Görüş Tablosu

EK-8: Taze Fasulye Dondurulmuş Standardı

11. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi (countervailing duty), "Alüminyum Folyo” ithalatına karşı ise 12 Kasım 2021 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmakta olduğundan bahisle, 1 Kasım 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, tarafların inşaat demiri telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemi, alüminyum folyo anti-damping önlemi kapsamında 23 Eylül 2021-31 Ekim 2022 dönemi için, alüminyum folyo telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 5 Mart 2021-31 Aralık 2021 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabileceklerinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Resmi Gazete bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-11-01/pdf/2022-23740.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7'nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlıklarının olumlu görüşünü alması gerektiği, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma için mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamadığı ifade edilmektedir.Ekler:
EK-1 Afiş.pdf

EK-2 Açıklama.pdf

EK-3 Rehber.pdf

EK-4 Görüş bildirim formu(TGK).docx

EK-5 Görüş bildirim formu(Macaristan).docx

EK-6 Görüş bildirim formu(Fransa).docx

EK-7 GorusTablosu.xlsx

EK-8 Taze fasulye Dondurulmus Standardi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.